034 228 6811 info@wijayaagri.com

BINOYA “B” ESTATE - ROZELLA

Main CropTea
Address

Binoya B State, Rozella,Watawala.

 

 

LUCCOMBE ESTATE - MASKELIYA

Main CropTea
AddressLucommbe pvt State, Maskeliya.

 

LUCCOMBE ESTATE - MASKELIYA

Main CropTea
AddressLucommbe pvt State, Maskeliya.

 

Glenloch ESTATE - RAMBODA

Main CropTea
Address

Glannoch,

Garden A, 

Karagasthalawa, 

Katukithula.

LUCKY ESTATE – DAMBULLA

Main CropTurmeric
AddressMPS Village, Kalundawa Road, Dambulla.

LUCKY ESTATE – DAMBULLA

Main CropTurmeric
AddressMPS Village, Kalundawa Road, Dambulla

 

DENIPITYA ESTATE - MATARA

 

Main Crop

Cinnamon,

Coconut

 

Address

Pansal Kanaththa

Waththa,

HetyaduwaRoad,

Denipitiya.

 

RHYLAND ESTATE - MATALE

Main CropPepper
AddressRhyland Estate, Rammutugama,Loluwala, Matihakka.

RHYLAND ESTATE - MATALE

Main CropPepper
AddressRhyland Estate, Rammutugama  ,Loluwala, Matihakka.

 

BULNEWA ESTATE – BULNEWA

Main CropTurmeric, Undu, Kurakkan
AddressBannapahuwa, Negampaha, Bulnewa.

 

BULNEWA ESTATE – BULNEWA

Main Crop

Turmeric,

Undu,

Kurakkan

Address

Bannapahuwa,

Negampaha,

Bulnewa.

 

MAHAPITIYA ESTATE- KARADOLUWA

Main CropTurmeric
AddressMahapitiya Estate – Dodangoda

MAHAPITIYA ESTATE- KARADOLUWA

Main CropTurmeric
AddressMahapitiya Estate -Dodangoda

 

NAGAHADUWA ESTATE - NAGAHADUWA

Main CropBlack Gram
AddressWijaya Agro, Nagahaduwa, Payagala.

 

NAGAHADUWA ESTATE - NAGAHADUWA

Main CropTurmeric
AddressWijaya Agro, Nagahaduwa,
Payagala.

1ST MILE POST – DODANGODA

Main CropCoconut, Cinnamon
Address1st Mile Post, Wewalagoda,  Dodangoda.

 

1ST MILE POST – DODANGODA

Main CropCoconut , Cinnamon
Address1st Mile Post, Wewalagoda,Dodangoda