ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව මධ්‍යම පළාත් සභාවේ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලය කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගෙවතු වගා තරඟයේ නුවරඑලියදිස්ත්‍රික්ක ප්‍රථම ස්ථානය මධ්‍යම පළාත් ප්‍රථම ස්ථානය යන සම්මාන ද්විත්ව විජය අග්‍රෝ පුද්ගලික...

read more